Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fruit Market International BV te Barendrecht

Artikel 1 Definities
1.In deze algemene voorwaarden wordt onder “koper” verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan.
2.Onder “verkoper” wordt verstaan: Fruit Market International BV te Barendrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1.De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van verkoper en alle door verkoper gesloten overeenkomsten of door verkoper verrichte handelingen.

Artikel 3 Offertes
1.Acceptatie van een offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
2.Alle aanbiedingen van verkoper, daaronder mede begrepen brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
3.Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 Toepasselijk recht, geschillen
1.Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden zal bij eventuele verschillen maatgevend en beslissend zijn.
2.Eventuele geschillen tussen verkoper en derden zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 5 Levering, emballage en risico
1.De door verkoper verkochte goederen worden geleverd af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Zij zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.Meermalen bruikbare, via verkoper geleverde, emballage (waaronder pallets, kratten en dozen) waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding.
3.De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.Het risico met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op het moment dat deze door verkoper aan koper ter beschikking worden gesteld.
5.Zonder voorafgaande toestemming van FMI kunnen goederen niet geretourneerd worden.

Artikel 6 Reclame en eigendomsvoorbehoud
1.Koper is verplicht de Producten, fust en kleinverpakking te controleren onverwijld nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten, het fust of de verpakking, welke bij deze controle zijn geconstateerd, worden door Koper op de afleverbon vermeld, tenzij anders overeengekomen of bekendgemaakt door Verkoper, bij gebreke waarvan Koper zich niet op de tekorten of beschadigingen ken beroepen.
2.Koper dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid bedoelde controle niet had kunnen vaststellen onverwijld na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te melden. In ieder geval dient hij de tekortkomingen te hebben gemeld binnen 12 (twaalf) uren nadat de Producten aan Koper ter beschikking zijn gesteld, of geacht ter beschikking te zijn gesteld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan Koper zich niet op de tekortkomingen beroepen.
3.Niet-acceptatie van Producten door Koper is niet mogelijk zonder dat de Verkoper daaromtrent is gehoord. Bij gebreke daarvan worden de Producten geacht te zijn geaccepteerd. Vanaf het moment waarop de Producten ter beschikking zijn gesteld aan Koper, of geacht worden ter beschikking te zijn gesteld aan Koper, zijn deze voor risico van Koper.
4.Alle geleverde Producten hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De eigendom blijft voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die Verkoper toekomen uit hoofde van de huidige en toekomstige handelsverhouding met de Koper tot aan de vereffening van alle openstaande schulden. De goederenrechtelijke gevolgen van het verlengde en uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden beheerst naar het recht van het land van bestemming.
5.Indien de door Verkoper verkochte en geleverde Producten binnen de rechtssfeer van Duitsland worden gebracht, verwijzen wij u naar onze Duitse Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 7 Overmacht
1.Omstandigheden buiten de wil van verkoper en/of diens toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van verkoper gevraagd kan worden, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2.Als omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gelden onder andere: niet- of niet-volledige en/of vertraagde levering door een toeleverancier van verkoper, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden van wie verkoper de goederen geheel betrekt en voorts alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van verkoper ontstaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
2.Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Prijzen
1.De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief transportkosten, emballage en BTW., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 10 Betaling
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden.
2.Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het in de advocatuur gebruikelijke gestaffelde incassotarief, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1.De door verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a.de tegenprestaties(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen zelf;
b.de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
c. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2.Het is de koper toegestaan de door verkoper geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.

Artikel 12 Compensatie/verrekening
1.Verkoper is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie harerzijds, indien enige vordering van haar op koper niet tijdig wordt betaald dan wel indien op haar eerste daartoe strekkend verzoek voor zodanige vorderingen geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld.
2.Indien verkoper enig bedrag aan koper verschuldigd zal zijn of worden, kan koper zich niet beroepen op compensatie met enig aan verkoper verschuldigd bedrag.

Artikel 13 Betalingsonmacht van koper
1.Indien koper nalaat zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit, indien koper in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling dan wel schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd, dan wel indien koper zou nalaten aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met verkoper te voldoen, is verkoper bevoegd door enkele schriftelijke kennisgeving elk van de overeenkomsten met koper te ontbinden.
2.In de gevallen als onder 13.1 omschreven is verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding en blijft hij gerechtigd van de koper betaling te eisen van de overeengekomen koopsom verminderd met hetgeen daarin is berekend voor niet- geleverde goederen en met de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door verkoper geleden of nog te lijden schade.

Artikel 14 Recht van ontbinding
1.Indien koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, is verkoper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
1.Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Klik op de onderstaande knop om de Algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden